קול קורא 744/23 להשתתפות במימון מחנות תנועות הנוער וארגונים ציוניים ברחבי העולם

קול קורא זה הינו עבור השתתפות קק”ל במימון פעילות ציונית ערכית במחנות של תנועות הנוער העולמיות וארגונים ציוניים נוספים המתקיימים בעולם קרי, מחוץ לארץ ישראל, וזאת, בין היתר, להשגת המטרות הבאות:

• העמקת הקשר והזיקה לישראל, לציונות והתנועה הציונית בקרב הציבור היהודי הצעיר בתפוצות אשר לוקח חלק במחנות.
• חיזוק הקשר בין קק”ל לבין תנועות הנוער/מגשימות העולמיות, המהוות ציר משמעותי בחיזוק הזיקה והזהות הציונית של צעירים בתפוצות.
• הרחבת ההיכרות עם קק”ל ופעילותה של חניכי תנועות הנוער והמשתתפים במחנות.
• עידוד ושיתוף תנועות מהאוכלוסייה החרדית וחיזוק הזיקה והזהות הציונית.

בשל המצב הביטחוני, המועד האחרון להגשת בקשות נדחה ליום א’, 12.11.23 בשעה 14:00.

יש למלא ולהדפיס את הקבצים ולשלוח אותם בתוך לוח הזמנים המעודכן לכתובת המייל: Tendercamps@kkl.org.il

• המייל יפתח רק לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות. לפיכך, אין לשלוח למייל זה דבר למעט ההצעה.
• הצעות שתשלחנה למייל לאחר המועד האחרון לא תיבדקנה.
• ככל שגוף ישלח יותר מהצעה אחת, תיבדק ההצעה האחרונה בלבד.