קול קורא מס' קק/916/23 לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום המאבק באנטישמיות עבור קרן קימת לישראל

לתשומת לבכם: קק”ל מודיעה בזאת על הקפאת הליך קול קורא זה. אין להגיש הצעות. ככל שיהיה שינוי, תבוא על כך הודעה.

 

קול קורא זה הינו עבור מתן כלים להתמודדות עם תופעת האנטישמיות ומאבק כנגדה עבור החטיבה לחינוך ולקהילה בקרן קימת לישראל, ובין היתר: כלים לחיזוק החוסן הקהילתי; שיפור הביטחון האישי והקהילתי בקרב הקהילות היהודיות; חיזוק המנהיגות המקומית ככלי להגברת החוסן הקהילתי ויכולת ההתמודדות עם אירועים קיצוניים; שיפור המוכנות והיכולות של מערכי הביטחון בקהילות היהודיות בתפוצות, והכל בהתאם להוראות הקול הקורא.

בשל המצב הביטחוני ובהתאם להמלצות מערך הסייבר הלאומי, הצפייה בהליך הקול הקורא והגשת הבקשות תהיה כדלקמן:
בעלי כתובת מחשב ישראלית – צפייה בנוסח הקול הקורא, שליחת שאלות הבהרה והגשת בקשות תיעשה באמצעות לינק זה לטופס המקוון (גם ארגונים בחו”ל, בעלי נציג מישראל, יכולות להגיש באמצעותו את הבקשה).
בעלי כתובת מחשב מחוץ לארץ – מסמכי הקול הקורא והנספחים מצורפים להלן.
שליחת שאלות הבהרה והגשת בקשות תהיה באמצעות כתובת המייל antisemitism@kkl.org.il

• יש לשלוח לכתובת המייל את כל שאלות ההבהרה עד למועד הקבוע.
• יש לשלוח לכתובת המייל את כל הקבצים המצורפים וכל המסמכים הנדרשים בקול הקורא עד למועד האחרון להגשת בקשות.
• בקשות שתשלחנה לאחר המועד האחרון לא תיבדקנה.
• גוף שישלח יותר מבקשה אחת, תיבדק הבקשה האחרונה בלבד.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 3/12/2023 בשעה 14:00 (שעון ישראל).

מועד אחרון להגשת בקשות: 14/12/2023 בשעה 14:00 (שעון ישראל).